ECO-CASTELLS

VALENCIÀCASTELLANOENGLISH

VALENCIÀ


A principis de l’any 2022, un xicotet grup de veïns de Castell de Castells, aficionat al senderisme i amant de la naturalesa, va decidir que ja era hora fer alguna cosa amb l’enorme quantitat de residus que, al llarg dels anys, han sigut abandonats en el seu entorn natural, principalment en barrancs, bancals, senderes i vorals de carreteres i vies.

Units contra la basuraleza.

Durant dècades ha existit en el nostre municipi el costum de llançar tot tipus de desaprofitaments, residus, fem, estris, etc. als barrancs al no disposar-se de cap servei municipal de recollida d’estris, reciclatge o ressò-parc.

La basuraleza acumulada inclou tot tipus de residus, des dels més freqüents com són burilles, botelles de plàstic, llandes, cristall, estris i electrodomèstics de gran grandària (com a escalfadors i televisors), butaques, rodes de cotxe, bidons agrícoles, etc. Alguns d’aqueixos desaprofitaments porten abandonats en la naturalesa des de fa més de cinc dècades.

Els barrancs més contaminats són aquells que disposen en les seues vores de carreteres o vies en les quals és fàcil aparcar un cotxe, una furgoneta o un camió i llançar barranc a baix tot el fem citat.

Aquests barrancs donaran al principal riu del municipi, el riu Castells, que recorre tota La Vall de Pop, canviant de nom a Gorgos i Xalo, i passa per poblacions importants, com Benigembla, Parcent, Xaló, etc. per a desembocar en Javea. Amb les freqüents pluges de la tardor, hivern i primavera molts residus d’aqueixos barrancs es desplacen pel riu contaminant la vall i, finalment, la mar Mediterrània. En alguns barrancs els pendents són tan pronunciades que la seua neteja hauria de realitzar-se per equips de professionals especialitzats i maquinària específica.

A partir d’aqueix moment aqueix xicotet grup va decidir combinar el senderisme amb la recollida de residus, al mateix temps que va procedir a la neteja d’alguns punts accessibles altament contaminats d’aqueixos barrancs.

Passat un cert temps, aqueix grup inicial de voluntaris ambientals va entendre que els efectes dels seus esforços anaven a ser sempre insuficients si no s’implicava un major nombre de veïns i a les autoritats municipals.

Va organitzar aleshores, amb la col·laboració de l’ONG Libera (projecte liderat per SEU/BirdLife i Ecoembes.), una exposició a la biblioteca de Castell de Castells i una xarra–col·loqui de l’ambientòleg i ornitòleg Alberto Remacha.

L’exposició combinava els panells didàctics amb una mostra de residus recollits i fotografiats en l’entorn natural de Castell de Castells.

Aquestes dues actuacions buscaven conscienciar a la població i autoritats locals dels terribles efectes nocius que l’abandó i abocament de residus en la naturalesa tenen, no sols per al propi entorn natural i la seua biodiversitat, sinó també de manera molt important, per a la salut de les persones.

Finalment el grup inicial va decidir fer un pas més i es va constituir com l’Associació sense ànim de lucre de voluntariat mediambiental: Eco-Castells.

Com associació s’han organitzat dues grans actuacions col·lectives, en les quals han participat veïns voluntaris, voluntaris mediambientals, l’ajuntament i Eco-Castells amb gran èxit. Pots veure les fotos en la pàgina “Actuacions”

CASTELLANO


Hace unos meses un pequeño grupo de vecinos de Castell de Castells, aficionado al senderismo y amante de la naturaleza, decidió que ya era hora hacer algo con la enorme cantidad de residuos que, a lo largo de los años, han sido abandonados en su entorno natural, principalmente en barrancos, bancales, senderos y arcenes de carreteras y vías.

Durante décadas ha existido en nuestro municipio la costumbre de arrojar todo tipo de desperdicios, residuos, basura, enseres, etc. a los barrancos al no disponerse de ningún servicio municipal de recogida de enseres, reciclaje o eco-parque.

La basuraleza acumulada incluye todo tipo de residuos, desde los más frecuentes como son colillas, botellas de plástico, latas, cristal, enseres y electrodomésticos de gran tamaño (como calentadores y televisores), sillones, ruedas de coche, bidones agrícolas, etc. Algunos de esos desperdicios llevan abandonados en la naturaleza desde hace más de cinco décadas.

Desde siempre, las autoridades municipales, provinciales y autonómicas han mirado hacia otro lado.

Los barrancos más contaminados son aquellos que disponen en sus bordes de carreteras o vías en las que es fácil aparcar un coche, una furgoneta o un camión y lanzar barranco abajo toda la basura citada.

El 80% de los residuos que
van a parar al mar son
de origen terrestre

Estos barrancos van a dar al principal río del municipio, el río Castells, que recorre toda La Vall de Pop, cambiando de nombre a Gorgos y Xalo, y pasa por poblaciones importantes, como Benichembla, Parcent, Xaló, etc. para desembocar en Javea. Con las frecuentes lluvias del otoño, invierno y primavera muchos residuos de esos barrancos se desplazan por el río contaminando el valle y, finalmente, el mar Mediterráneo. En algunos barrancos las pendientes son tan pronunciadas que su limpieza debería realizarse por equipos especializados en barranquismo.

A partir de ese momento ese pequeño grupo decidió combinar el senderismo con la recogida de residuos, al mismo tiempo que procedió a la limpieza de algunos puntos accesibles altamente contaminados de esos barrancos.

Pasado un cierto tiempo, ese grupo inicial de voluntarios ambientales entendió que los efectos de sus esfuerzos iban a ser siempre insuficientes si no se implicaba a un mayor número de vecinos y a las autoridades municipales.

Organizó entonces, con la colaboración de la ONG Libera (proyecto liderado por SEO/BirdLife y Ecoembes.), una exposición en la biblioteca de Castell de Castells y una charla–coloquio del ambientólogo y ornitólogo Alberto Remacha.

La exposición combinaba los paneles didácticos con una muestra de residuos recogidos y fotografiados en el entorno natural de Castell de Castells. Durante la misma se ofreció una bebida a los visitantes en vasos reciclables y compostables para poner en valor el hecho de evitar el uso de plásticos en eventos sociales.

Estas dos actuaciones buscaban concienciar a la población y autoridades locales de los terribles efectos nocivos que el abandono y vertido de residuos en la naturaleza tienen, no solo para el propio entorno natural y su biodiversidad, sino también de manera muy importante, para la salud de las personas.

ENGLISH

At the beginning of the year 2022, a small group of residents of Castell de Castells, hiking enthusiasts and nature lovers, decided that it was time to do something about the enormous amount of waste that, over the years, has been abandoned in their natural environment, mainly in ravines, terraces, paths and roadsides.

For decades our municipality has been in the habit of throwing all kinds of waste, rubbish, rubbish, household goods, etc. into the ravines as there is no municipal rubbish collection, recycling or eco-park service.

The accumulated rubbish includes all types of waste, from the most common ones such as cigarette butts, plastic bottles, cans, glass, household goods and large electrical appliances (such as heaters and televisions), armchairs, car tyres, agricultural drums, etc. Some of these wastes have been abandoned in nature for more than five decades.

The most polluted gullies are those with roads or tracks along their edges where it is easy to park a car, van or lorry and throw all the above-mentioned rubbish down the gully.

These ravines flow into the main river of the municipality, the river Castells, which runs through the whole of La Vall de Pop, changing its name to Gorgos and Xalo, and passes through important towns such as Benichembla, Parcent, Xaló, etc., before flowing into Javea. With the frequent autumn, winter and spring rains, a lot of waste from these ravines moves down the river, polluting the valley and, finally, the Mediterranean Sea. In some ravines the slopes are so steep that their cleaning should be carried out by teams of specialised professionals and specific machinery.

From that moment on, this small group decided to combine hiking with waste collection, and at the same time proceeded to clean up some highly polluted accessible points in these ravines.

After some time, this initial group of environmental volunteers realised that the effects of their efforts would always be insufficient if they did not involve a greater number of local residents and the municipal authorities.

With the collaboration of the ONG Libera (a project led by SEO/BirdLife and Ecoembes), they organised an exhibition in the Castell de Castells library and a talk by the environmentalist and ornithologist Alberto Remacha.

It takes 450 years for a plastic bottle to disappear. 450 years of pollution.

The exhibition combined educational panels with a display of waste collected and photographed in the natural environment of Castell de Castells. During the exhibition, visitors were offered a drink in recyclable and compostable cups to highlight the value of avoiding the use of plastics in social events.

These two actions sought to raise awareness among the local population and authorities of the terrible harmful effects that the abandonment and dumping of waste in nature have, not only for the natural environment and its biodiversity, but also, and very importantly, for people’s health.

Finally, the initial group decided to go one step further and formed a non-profit environmental volunteer association: Eco-Castells.

Since then, two large collective actions have been organised, in which voluntary neighbours, environmental volunteers, the town council and Eco-Castells have participated with great success. You can see the photos on the page «Actuaciones».